netkreds logo

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Blindesamfund Vendsyssel fredag d. 19. juni 2020.

Til stede:
Aksel Jensen, Lars Peter Petersen, Magnus Olsen og Kirsten Nørkjær

Afbud fra:
Lene Knudsen, Marlene Pedersen og Liselotte Wæhrens

Punkt 1: Velkomst og valg af dirigent
Aksel bød velkommen, og Kirsten blev valgt til dirigent.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af forrige referat
Referatet blev godkendt, med rettelse af økonomital fra møde i maj.

Punkt 4: Medlemstal og økonomi
Medlemstal:
219 medlemmer, og 11 aktivitetsmedlemmer.
Budgetopfyldning:
Der afsættes 36.000 kr. til kursusvirksomhed, 37.000 kr. til generalforsamling.
Der købes 3 computere til undervisningslokalet, overslagspris 15.000 kr.
Klublederne i hyggeklubberne skal opkræve kørselspenge.
Hovedtal:
På driftskontoen: 252.000 kr.
På opsparingen 110.000 kr.
Blindes Jul 249.000 kr.
Amanda og Sigurd Pedersens fond:
Vi afventer bankens behandling af åbning af konto. Kassereren har kun ”se adgang” til kontoen.

Punkt 5: Arrangementer
Generalforsamling:
Generalforsamlingen er flyttet til den 3. oktober 2020.
Kulturcentret i Sæsing er reserveret, samt booket underholdning.
Aksel undersøger forholdene på kulturcenteret i.h.t corona.
Vi har materiale til afstemning ved valg.
Som tidligere nævnt, er det Ask der kommer til os i år.
Julearrangement:
Der arrangeres julearrangement fredag/lørdag den 11. og 12. december med underholdning, samt overnatning. Information herom følger senere.

Blindes Jul opstart:
Aksel kontakter Jørgen Torp.
Afventer melding fra Blindes Jul.

Punkt 6: Beslutninger fra og om:
FB og it-løsninger
FB udvalget arbejder fortsat på FB løsninger.
Lars Peter arbejder på telefonløsning med information via telefon opkald. Han har lavet en foreløbig aftale med Relatel telefonløsninger. En bindende aftale på 24 måneder koster 70 kr. + moms og gebyr pr. måned. Bestyrelsen afprøvede en demo model og vedtog hermed telefonløsningen.
Web-boks:
Marlene arbejder på sagen.
Lydavis Frederikshavn:
Aksel har fremsendt skrivelse om forlængelse af lydavis til Kultur og Fritids udvalget. Afventer svar.

Punkt 7: Orientering om FU og HB.
Aksel orienterede. Dagsorden drøftet og taget til efterretning.

 

Punkt 8: Punkter til kommende møder
Arkivering af gamle materialer.
Opfølgning på FSC seminar.
Hyggeklubberne
Facebook
Telefonløsning

Punkt 9: Eventuelt
Bestyrelsen ønsker god sommerferie.

Vi mødes igen fredag den 14.08.2020. kl 09.00.

Referent/Kirsten Nørkjær