netkreds logo

Referat af bestyrelsesmøde i DBS Vendsyssel

Tid: Tirsdag den 10. august 2021, kl. 09.30 – 12.00.

Sted: Danmarksgade 12, 2. etage, 9900 Frederikshavn.

Indkaldte: Marlene Pedersen, Kirsten Nørkjær, Magnus Olsen, Steen Reinholdt, Hanne Majlund og Lars Peter Petersen.

Afbud fra Marlene Pedersen

Lars Peter bød velkommen.

 1. Valg af ordstyrer

Da Marlene var fraværende, blev Lars Peter valgt.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

 1. Godkendelse af forrige referat.
  1. Referat sidste B-møde

Referat fra bestyrelsesmøde den1. juli 2021 blev godkendt.

 1. andre referater

Ingen øvrige referater.

 1. Medlemstal og økonomi.
  1. Medlemstal

Medlemmer: 205 - Aktivitetsmedlemmer 19.

 1. Regnskabstal

Driftskonto 92.000 kr., opsparingskonto 97.000 kr.

 1. Kasserer skifte plan og mål

Afventer svar fra hovedbestyrelsen.

  1. Kommende medlemsmøde

Hvordan finder jeg rundt, når jeg ikke kan se?

For medlemmer og aktivitetsmedlemmer i Vendsyssel, samt Aalborg og Thy Mors.

GPS-løsninger fra Instrulog og ny navigationssystem fra Naviblind. Afholdes den 17. september 2021 kl. 14.30 - 18.30 i Forsamlingsbygningen Østergade 9, Hjørring.

Marlene har tjek på arrangementet.

 1. Miniferie

Der er 33 tilmeldte. Planlægningen er der styr på.

 1. BORN/medlemsmøde i fald teknik

Medlemsmøde den 26. september 2021 kl. 11 – 15 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 2. sal. Frederikshavn.

Kirsten følger op på forplejning.

 1. Møde for nye medlemmer

Tages op til næste bestyrelsesmøde.

 1. Undervisningsprogram

Undervisningsprogram 2021/2022 er færdigt.

Sidste års kursusdeltagere får tilsendt programmet. Desuden sættes det på hjemmesiden samt indtales på Infotelefonen.

Lars Peter sender Email adresser til Kirsten, øvrige kursusdeltagere, sender Lars Peter programmet ud til på sort.

Kirsten kontakter Liselotte Wæhrens for indtaling på Infotelefon, Else Nørnberg for at lægge program på hjemmeside.

 1. Mødekalender 2021/22 ajourføring

Gennemgået.

 1. Indkomne forslag til beslutning.
 1. Beslutninger fra og om
  juli møde – referater til MP og LPP
  Steen laver USB nøgle til Marlen og Lars Peter med tidligere referater.
 1. Orientering om FU og HB
  FU referater

Intet.
b. HB møde
Lars Peter orienterede.

 1. Punkter til kommende møder.
  Møde for nye medlemmer
 2. Hyggeklub i Frederikshavn og Hjallerup
 3. Info teknikker

Næste møde den 14. september kl. 9.00.

Referent Kirsten Nørkjær
---
Dagsorden til bestyrelsesmøde i DBS Vendsyssel

Tid: Fredag den 11. juni 2021, kl. 10.00

Sted: Danmarksgade 12, 2. etage, 9900 Frederikshavn.                           

Indkaldte: Lars Peter Petersen, Steen Reinholdt, Marlene Pedersen, Kirsten Nørkjær, Lene Jensen, Magnus Olsen.

Afbud: Lene Jensen

Punkt 1.    Velkomst

Aksel bød velkomme

Punkt 2.    Godkendelse af dagsorden.

                 Dagsorden for bestyrelsesmødet blev godkendt

Punkt 3.    Godkendelse af forrige referat.

                 Referat af bestyrelsesmødet d. 12. maj 2021, blev godkendt

Punkt 4. Medlemstal og økonomi.
a. Medlemstal:

Medlemmer                                          202

Aktivitetsmedlemmer           18
b. Hovedtal

Driftskonto                          kr. 151.000

Opsparingskonto                kr.   97.000
c.
d.
e.

Punkt 5.    Arrangementer.
a. Aftale ”køreplan” for Generalforsamling den 13. juni 2021:

Gennemgang beretning, regnskab.
Antal tilmeldte, og sikring af coronapas samt betaling af kørsel.
Aftale med dirigent, stemmetællere og mikrofonholder.
oplæg med, hvad og hvordan servering og priser på drikkevarer, samt opkrævning af betaling for drikkevarer.

Der er tilmeldt 25 stemmeberettiget, og i alt 37 tilmeldinger, som dirigent foreslås Ask, stemmetællere foreslår vi stadig Margit, Jørgen, Hejlesen og Jørgen Torp, mikrofonholder og navneopråb til dirigenten foreslås Margit.

Betaling for kørsel, og fremvisning af coronapas, foregår ved indgangen

Priser for drikkevare bekendtgøres inden spisningen, og opkræves under kaffen.

b.Miniferie, bestilling værelser m.m. Fuglsang Centret.

                 Programmet følges efter planen.

c.

Punkt 6.    Indkomne forslag til beslutning.
a. DHs generalforsamling, indstillinger jf. udsendt indkaldelse i Frederikshavn.

Det blev besluttet, at indstille Aksel Jensen og Liselotte Wæhrens, til genvalg,

AJ tager kontakt til Liselotte Wæhrens, om hun ønsker det.
b.
c.

Punkt 7. Orientering om FU og HB
a. Mails om region og kommunalvalg.

Taget til efterretning
b.
c.
d.

Punkt 8. Punkter til kommende møder.
a.              Ingen forslag
b.
c.

Punkt 9.    Eventuelt.

Aksel Jensen, der ikke ønsker genvalg, som formand, på den kommende generalforsamling, takkede bestyrelsen for godt samarbejde.

Aksel Jensen
Formand

næste møde er den 1. juli 2021

referant: Steen Reinholdt


---
Referat af bestyrelsesmøde i DBS Vendsyssel

Tid: Onsdag den 12. maj 2021, kl. 09.00 – 12.00

Sted: Telefonmøde på 81 11 12 13 kode 98 28 28 28

Indkaldte: Lars Peter Petersen, Steen Reinholdt, Marlene Pedersen,

Kirsten Nørkjær, Lene Jensen, Magnus Olsen.

Punkt 1.    Velkomst

                 Aksel bød velkommen

Punkt 2.    Godkendelse af dagsorden.

                 Dagsordenen for bestyrelsesmødet blev godkendt

Punkt 3.    Godkendelse af forrige referat.

                 Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. april 2021, blev godkendt

Punkt 4     . Medlemstal og økonomi.
a. Medlemstal

                 Medlemstal pr. maj 2021

Medlemmer:                                         204

                 Aktivitetsmedlemmer:                  17

Da medlemstal er fastfrosset i 2021, er en status af indbetalte kontingenter,

Mere aktuelle.

Hovedkontoret er ansvarlige for at rykke evt. glemte indbetalinger i 2021.

foreløbige opdatering af indbetalinger af kontingent
b. Økonomiske hovedtal

Driftskonto:                         kr. 163.000

Opsparingskonto:               kr.   97.000

c.
d.
e.

Punkt 5.    Arrangementer.
a. Generalforsamling 2021

Kontrol af Coronapas og mundbind
                 Påmindelse herom, bliver bekendtgjort i næste medlemsblad

Forslag til dirigent, stemmetællere
                 Det blev besluttet, at spørge Ask, om han vil være dirigent.

Som stemmetællere, blev foreslået, Margit, Jørgen og Hejlesen.

Stemmemateriale
                 Aksel medbringer stemmematerialer.

Regnskaber Punktskrift
                 AJ bestiller 6 stk. regnskaber på punktskrift.

b. Sommerfest 2021
Invitation til Medlemsbladet
                 Program og pris meddeles i kommende medlemsblad

Kontrol af Coronapas m.m.
                 Påmindelse herom bliver bekendtgjort i kommende medlemsblad.

Medlemspris
Hvem modtager af diverse musikere?
Andet
c. Miniferien
Invitation til Medlemsbladet
Evt. program

                 Invitation samt deltagerpris meddeles i næste nr. af medlemsbladet.

Punkt 6.    Indkomne forslag til beslutning.
Møde med Jannie Hammershøj om medlemsstrategi
a.              Det blev vedtaget, at meddele Jannie, at mødet med hende, bliver d. 1. juli, og at afventer besked om klokkeslæt fra Jannie.
Konstituering efter generalforsamling

b.              Den, på generalforsamlingen valgte bestyrelse, skal umiddelbart efter generalforsamlingen konstituere sig, således, at Ask kan få resultatet med sig.
c.

Punkt 7. Orientering om FU og HB
a. Årsberetning og regnskab 2020 godkendt

Årsberetning og regnskab, for 2020, blev godkendt på HB-møde i april
b. FU opgavefordeling godkendt
c.              Opgavefordeling for FU-medlemmer blev ligeledes godkendt
d.

Punkt 8. Punkter til kommende møder.
a. Planlægning af tur til ridearrangement samt andet i Skallerup/Lønstrup området 2022
b               LPP foreslog en konkurrence om brugen af info-telefonen.
c.             

Punkt 9.    Eventuelt.

                 Intet under eventuelt

Aksel Jensen
Formand

næste møde er den 11. juni 2021

referant: Steen Reinholdt
---
Referat af bestyrelsesmøde i DBS Vendsyssel

Tid: Onsdag den 14. april 2021. kl. 09.00

Sted: Telefonmøde på 81 11 12 13 kode 98 28 28 28

Indkaldte: Lars Peter Petersen, Steen Reinholdt, Marlene Pedersen, Kirsten Nørkjær, Lene Jensen, Magnus Olsen.

Punkt 1.    Velkomst
                 Aksel bød velkommen

Punkt 2.    Godkendelse af dagsorden.
                 Dagsorden for bestyrelsesmødet blev godkendt

Punkt 3.    Godkendelse af forrige referat.
                 Referat af bestyrelsesmødet d. 17. marts 2021, blev godkendt

Punkt 4.    Medlemstal og økonomi.
a. Medlemstal

Medlemstal pr. 14. april, er uændret i forhold til 31. december 2020
                 Driftkonto:                  162.000

Opsparing:           97.000

b. Godkendelse af det reviderede regnskab, med ledelseserklæring og revisorpåtegning.

Det udsendte regnskabsmateriale underskrives digitalt, og den referatmæssige
godkendelse skal referatføres.
Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskab.

c.             

d.    Omlægning af kontoplan aftales med administrationen og revisor, Burholt Revision.

Punkt 5.    Arrangementer.
a. Generalforsamling foreløbig status

Vi afventer
b. Sommerudflugt Skallerup, Vennebjerg, Lønstrup området.
Drøftes til videre bearbejdning.

Dette punkt flyttes til punkt 8
c. DBS oplæg til 110 års fejringer d.
Har vi idéer til denne fejring.
Hvis det er muligt, at afholde et arrangement i Sæsing

d. Miniferie fra d. 30. august til 2. september, tilrettelægges af Marlene og Lars Peter.

Punkt 6. Indkomne forslag til beslutning.
a. Forslag om kørselsordning skal revideres på klubområdet

Baggrund:
Der er forespurgt om kørselsordning for medlem til Brønderslev Tandemklub.
Bestyrelsen skal udarbejde retningslinier for denne type situationer.
Det foreslås at lave et forsøg for 2021, og evaluere til videreførelse eller stop, når regnskab for 2021 giver de økonomiske konsekvenser.

Bestyrelsen kunne ikke imødekomme det indkomne forslag, om kørselsordning for medlem af Brønderslev Tandemklub.

b.
c.

Punkt 7.    Orientering om FU og HB
a.              HB møde om godkendelse af regnskab afholdes igen som ZOOM møde

Aksel orienterede herom.
b. Forsamlingsmuligheder efter 6. maj

Vi afventer 6. maj
c.
d.

Punkt 8. Punkter til kommende møder.
a.              Sommerudflugt Skallerup, Vennebjerg, Lønstrup området.

Drøftes til videre bearbejdning.

Efter generalforsamling, hvor der muligvis kan komme andre medlemmer af aktivitetsudvalget.


b.
c.

Punkt 9.    Eventuelt.

                 Intet under dette punkt

Aksel Jensen
Formand

næste møde er den 12. maj 2021

referant: Steen Reinholdt


---
Referat af bestyrelsesmøde i DBS Vendsyssel

Tid: Onsdag den 17. marts 2021, kl. 09.00

Sted: Telefonmøde på 81 11 12 13 kode 98 28 28 28                              

Indkaldte: Lars Peter Petersen, Steen Reinholdt, Marlene Pedersen, Kirsten Nørkjær, Lene Jensen, Magnus Olsen.
                 Skriflig afbud fra Lene Jensen

Punkt 1.    Velkomst
                 Aksel bød velkommen

Punkt 2.    Godkendelse af dagsorden.
                 Dagsorden for bestyrelsesmødet blev godkendt

Punkt 3.    Godkendelse af forrige referat.
                 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. februar 2021, blev godkendt

Punkt 4.    Medlemstal og økonomi.
a. Medlemstal: pr. 31. december 2020.

Medlemmer: 213 – aktivitetsmedlemmer 17

På grund af omlægningen af cvr-numre, er det ikke muligt, at få et medlemstal pr. dags dato, alle, der betaler kontingent i løbet af 2021, vil være fuldgyldige medlemmer af Dansk Blindesamfund.

Landsformanden for DBS udtaler, at kredsene ikke vil blive økonomisk straffet for en eventuel medlemstilbagegang med afsæt i omlægningen. FU for DBS vil derfor foreslå, at kredsene hver især i 2022 får overført midler svarende til medlemstallet pr. 31. december 2020. Tilsvarende vil medlemstallet pr. 31. december 2020 også være den økonomiske ramme for kredstilskuddet til befordring.

b. Hovedtal:

Driftkonto.                           kr. 177.000

Opsparingskonto.               kr.   97.000
c. godkendelse af regnskab til generalforsamling

Resultatopgørelse for 2020, blev fremlagt, til orientering
d. Økonomiudvalgsmøde referat              

Referat af Økonomiudvalgsmøde, blev fremlagt, og godkendt
e.

Punkt 5.    Arrangementer.
a. Generalforsamling foreløbig status       

Vi afventer den aktuelle situation, omkring restriktioner, regler og retningslinjer.

b. ZOOM arrangementer forår

Kreds Vendsyssel, Aalborg og Thy-Mors, har indtil nu, afholdt flere zoom møder, og der kommer flere til i løbet af foråret, det har været en stor succes, med mange de,ltager, der kan nævnes fredagscafé, yoga, boblesmagning, lakridssmagning samt madlavning.

c. Sommerfest juni.

beslutning tages ved næste bestyrelsesmøde, arrangementet er på

plads, invitation fremsende så sendt som muligt
d. Ridearrangement ved Skallerup.

                 Der arbejdes videre på Ridearrangementet, muligvis som en medlemsudflugt, med besøg ved Råbjerg Knudefyr, Vennebjerg Mølle.

Punkt 6. Indkomne forslag til beslutning.
a.              ingen forslag
b.
c.

Punkt 7. Orientering om FU og HB
a. Forslag til alle generalforsamlinger omkring formand og kasserer ikke må være

samboende. Punktet skal til afstemning i hver kreds.
b.              Forslaget blev drøftet.
c.
d.

Punkt 8. Punkter til kommende møder.
a. Konstitueringsmøde efter generalforsamling
b.
c.

Punkt 9.    Eventuelt.

                 Intet under eventuelt

Aksel Jensen
Formand

næste møde er den 14. april 2021

referant: Steen Reinholdt


---
Referat af konstitueringsmøde i DBS Vendsyssel

Sted: Danmarksgade 12, 2. sal, 9900 Frederikshavn.
Tid: Fredag den 11. december 2020, kl. 11.00 

Til stede: Aksel Jensen, Liselotte Wæhrens, Lars Peter Petersen, Lene Jensen, Kirsten Nørkjær, Steen Reinholdt, og Magnus Olsen.
Afbud fra: Marlene Pedersen. Lars Peter Petersen deltager delvist over telefon. 

Bestyrelsen konstitueres:
Liselotte Wæhrens afgår fra bestyrelsen, og dermed skal der konstitueres ny næstformand som blev Lene Jensen.
ny sekretær blev Steen Reinholdt. 

Redaktionsudvalg
Liselotte Wæhrens har været indsat som redaktør ved formandens fravær, som nu overgår til Kirsten Nørkjær.  

Liselotte fortsætter med at være kørselsleder.

Aksel sørger for, at sende de nødvendige invitationer videre til Liselotte.

Liselotte fortsætter ma være infotelefon master

Bestyrelsen giver besked om, hvad de ønsker skal ind på telefonen.

it udvalget er: Steen marlene og Lars Peter.

undervisningsudvalget er: Kirsten, Lars Peter og Birthe Hasselgaard.

Webmaster: Else Nørnberg

Aktivitetsudvalg: Magnus, Marlene, Kirsten og Lene

Gamle filer.
Steen fik usb nøglen med sig hjem, så han kan kigge på de gamle referater.
Han ligger en kopi af nøglen på sin egen pc, og så har vi altid en sikkerhedskopi.

Nøgler:
Steen fik Liselottes  nøgler.
Lene har Lones nøgle til døren til lokalet, og fik en nøgle til hoveddøren af Aksel.
Lene har givet Thrane rengøring en nøgle til både hoveddør og lokalet.
Magnus mangler en hoveddørsnøgle.

Gaver
følgene skal modtage en gave.
Magnus, Birthe
Marlene og Grete.
Lars Peter kan se beløbet fra sidste år.
Aksel taler med ham om det.
Else skal have max beløbet for tlf og it uden beskattelse.
Aksel taler med Lars Peter om det.

Punkter til kommende møde.
referater på  hjemmesiden.

Næste møde: 22. januar  2021.

Referent Liselotte Wæhrens.
---
Referat af bestyrelsesmøde i DBS Vendsyssel onsdag den 25.november 2020.

Sted: Telefonmøde   

til stede: Aksel Jensen, Lars Peter Petersen, Liselotte Wæhrens, Marlene Pedersen, Kirsten Nørkjær, og Magnus Olsen.
Afbud fra: Lene knudsen.

Punkt 1.  Velkomst
Aksel bød velkommen.

Punkt 2.  Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.

Punkt 3.  Godkendelse af forrige referat.
Referatet blev godkendt.

Punkt 4. Medlemstal og økonomi.
a. medlemstal
213 medlemmer og 15 aktivitetsmedlemmer.

b. Hovedtal
592.987 kr. i likvide midler.
Der ud over har vi nu, 48.000 kr. for bladsalg.

c. Budget 2021 til godkendelse udsendt af Økonomiudvalg før mødet.
Aksel orienterede.
og foreslog at vi sætter 50.000 kr. mere af til medlemsmøder.

Punkt 5. Arrangementer
a Generalforsamlingen den 9. december.
Materiale til valg er der tjek på. Aksel tjekker op med Hjørring Kro m.h.t. covid-19 restriktioner.

b. Medlemsmøde februar
Medlemsmøde tages op senere, af hensyn til nuværende covid-19 restriktioner.

Punkt 6. Indkomne forslag til beslutning.
Hyggeklubber 2021. Nye tiltag om annoncering
Brønderslev og Frederikshavn mangler stadig klubledere.

 • Zoom kursus
  Kurset blev aflyst. Gennemføres på et senere tidspunkt. Afventer nyt tidspunkt fra Gitte Micheelsen.
 • Ny rengøring i Danmarksgade
  Lene har udleveret sine nøgler til det nye rengøringsselskab.

Der skal laves en liste med udleverede nøgler til undervisere m.m., så vi har styr på hvor mange nøgler der er i omløb.
Aksel laver liste og sender til Kirsten og Lars Peter, som står for udfyldelse af denne.

Punkt 7. Orientering om FU og HB
a. HB møde 
aksel orienterede

b. Dato for møde med Jannie Hammershøy. om medlemsstrategi, januar 2021.
vi aftalte 20. januar kl. 9,
Aksel skriver til Jannie og finder ud af, om det kan passe.  

Punkt 8. Punkter til kommende møder.
a.  Seminar fra FSC

Punkt 9.  Eventuelt.
Lars Peter kom med en ide om at der i medlemsbladet kunne være et link efter hver punkt, der hed, tilbage til indholdsfortegnelsen.
Marlene skriver til Bianka med ideen.
Liselotte og Lars Peter mødes og finder ud af program til tlf.
Marlene vil gerne ha indtalt info om konsulenten, og lagt på info telefonen.
Magnus spørger efter et tillidsmandskursus.
Aksel finder ud af hvordan det ser ud, i disse tider. 
Liselotte tjekker om Frederikshavns kommunes hjemmeside er tilgængelig.

Næste møde 11.12.2020.

Referent Liselotte Wæhrens, og Kirsten Nørkjær.
---
Referat af bestyrelsesmøde i DBS Vensyssel, fredag den 30. oktober 2020 kl. 09,00 .

Sted: Telefonmøde.   

Til stede: Lars Peter Petersen, Liselotte Wæhrens, Kirsten Nørkjær, Lene Knudsen og Aksel Jensen.
Afbud fra: Marlene Pedersen og Magnus olesen.

Punkt 1.  Velkomst
Aksel bød velkommen.

Punkt 2.  Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt med tilføjelser.

Punkt 3.  Godkendelse af forrige referat.
Referatet blev godkendt 

Punkt 4. Medlemstal og økonomi.
a. Medlemmer:
Medlemstallet er ikke tilgængeligt fra medlemskartoteket, da der bliver vist et nyt tal, for hver gang det trækkes ud.

men vi ligger mellem 215 og  240 medlemmer.

b. Hovedtal
likvide midler: 559885 kr.
 18 midler fra Brønderslev kommune   har vi fået lov at benytte til næste år.
c. CVR overgang 01 01 2021
Lars Peter orienterede fra kasserer seminar.
DBS forventer vi bruger Danske Bank fra 01 januar. Næste møde skal vi beslutte hvad vi gør.
Pbs kan ikke overføres til en ny aftal for de nye cvr numre.
Nye  kontonumre fra 01 januar. Alt skal laves igen kontoplan – sidste  års regnskab – budget.
Mobilepay vi skal afgive Vores nummer og have et som går til landsforeningen.
E-boks nedlægges og vi skal selv gemme dokumenter
FU er fra 01 januar tegningsberettiget for vore konti og opsparinger.
Vi får problemer med vores infotelefon da den kræver cvr nummer

d. Budget 2021.
udkast til budget blev taget til efterretning, med accept af et forventet underskud.
økonomiudvalget aftaler et møde snarest.

Punkt 5.  Arrangementer.
a. Generalforsamling
Aksel har aftalt med Hjørring kro,
Boller og kage serveres.
de 3 punkter  der skal behandles er:

Formandens beretning, , økonomi , og valg.
Ask deltager fra landsforeningen, om det bliver fysisk eller online, vides ikke endnu.
Annoncen kommer i næste blad.
Liselotte tjekker om vores info telefon er ok.

b. Medlemsmøde februar.
Aktivitetsudvalget er kommet med et fint forslag, som der arbejdes videre på.

c. Ordinær generalforsamling 1. maj 2021.
Generalforsamlingen skal afholdes i Brønderslev kommune.

Punkt 6.  Forslag til beslutning.
a. Hyggeklubber økonomi.
klubberne må søge kredsen om tilskud til et konkret  foredrag.

B. Nye medlemstiltag.
Aksel har fået en god ide om at sætte en annonce i lokalavisen.
Vi prøver i en kommune først, og får vi nogen henvendelser, fortsætter vi i de andre kommuner.
Aksel sender udkast til annoncen ud til alle i bestyrelsen, som gerne må kommenteres på. 

C. Telefonløsning.
Liselotte og Lars Peter tester om jaws virker med programmet der styre telefonen.
Hvis det virker, overtager Liselotte alle opgaver vedr. infotelefonen.

d. rengøring af lokaler.
Aksel har sendt en opsigelse til det gamle firma.
Lene har ansat et nyt firma.

Punkt 7. Orientering om FU og HB
a. HB møde den 27. _ 28. november.

Aksel orienterede.

b. Medlemsstrategimøde med Jannie Hammershøi.
Vi foreslår,  onsdag 25.11.

Punkt 8. Punkter til kommende møder.
a.  Seminar fra FSC

Punkt 9.  Eventuelt.
Intet at bemærke.

Næste møde:
25.11. før eller efter mødet med Jannie og co.

Referent Liselotte Wæhrens

---
Referat af bestyrelsesmøde i DBS Vendsyssel - Fredag den 25. september 2020.

Til stede: Lars Peter Petersen, Liselotte Wæhrens, Marlene Pedersen, Kirsten Nørkjær, Lene Knudsen, Magnus Olsen, og Aksel Jensen. 

Afbud: Marlene Pedersen.

Punkt 1 Velkomst
Aksel bød velkommen.

Punkt 2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et enkelt punkt.

Punkt 3. Godkendelse af forrige referat.
Referatet blev godkendt.  

Punkt 4. Medlemstal og økonomi.
a.  medlemstal
Liselotte skriver til Marlene, og får et tal.
b. regnskabstal
på driftskontoen: 42431 kr.
På opsparingskontoen: 298279 kr.
Blindes jul kontoen: 247754 kr.
c.  vi har fået nye computere i it lokalet.

Punkt 5. Arrangementer.
a.  Generalforsamling den 3. oktober. 
Pga. corona-situationen, vælger vi at aflyse Generalforsamlingen.
Vi håber på snarest, at kunne afholde en ny. 
Aksel aflyser Kulturhuset, og giver Ask besked. 
Liselotte giver medlemmerne besked.
Liselotte indtaler en aflysning til infotelefonen.
Aksel skriver til Else så det også kan sættes på facebook.

b. Julearrangement 
Desværre så vi os nødsaget til, også at aflyse dette Arrangement.
Aksel giver Marlene besked.
Kirsten aflyser  underholdningen.
Vi håber på, at kunne afholde en form for julearrangement, men det tager vi stilling til, når vi kommer tættere på.

Punkt 6.  Indkomne forslag til beslutning.
a. Kursustilmeldinger, funktion af nye systemer.
Det lader til, at det nye system virker, folk har tilmeldt sig som de plejer.
Vi diskuterede kort om kurserne burde afholdes, og vurderede, at det må være op til den enkelte, om man har lyst til at deltage i kurser.
skulle der være nogen, der ikke har lyst alligevel, pga. situationen, respekteres dette også.
Selvfølgelig sørges der for, at alle regler overholdes.

B. Rengøring m.v.
lene kontakter et nyt firma og får dem til at komme og gøre rent en gang om måneden.
Aksel afmelder den gamle rengørring, og får vores nøgle tilbage.
lene sørger for nøgle til det nye firma.

c. Hyggeklubber.
Vi har desværre endnu intet hørt fra nogen, der ønsker at stå for klubben i Frederikshavn eller i Dronninglund.

Punkt 7. Orientering om FU og HB

a. Medlems strategimøder
Aksel orienterede.

b. Forskellige coronaforholdsregler
Aksel orienterede

c. infoplatform. zoom
Aksel orienterede om kurset og hvis nogen i bestyrelsen har lyst kan man melde sig til.

Punkt 8. Punkter til kommende møder.

a. Opfølgning på FSC seminar

b. Gamle materialer, arkivering.
Liselotte køber en usb nøgle med god plads, og ligger referater og andre nyttige ting, der på, til en start.

Punkt 9.  Eventuelt.
Magnus har haft kontakt med Jørgen Torp fra blindes jul.
han fortæller, der mangler sælgere, så vi må gerne være behjælpelige hvis vi kender nogen der har lyst.
næste møde:
30. oktober kl 09.00.

Referent  Liselotte Wæhrens.

---
Referat af  bestyrelsesmøde i DBS Vensysel - 
Tid: Fredag den 14. august 2020.
Sted: Danmarksgade 12, 2. etage, 9900 Frederikshavn.  

Til Stede:  Liselotte Wæhrens, Marlene Pedersen, Kirsten Nørkjær, Lene Knudsen, og Magnus Olsen.

Afbud fra: Lars Peter Petersen,

Punkt 1.  Velkomst
Aksel bød velkommen

Punkt 2.  Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt med tilføjelser.

Punkt 3.  Godkendelse af forrige referat.
referatet blev godkendt.

Punkt 4. Medlemstal og økonomi.
Medlemstal: 219 medlemmer og 11 aktivitetsmedlemmer.

b. budgetopfølgning
intet at bemærke.

 • hovedtal
  på driftskontoen: 252.000. kr.

  på opsparingen: 110.000 kr.
  Blindes jul: 249.000 kr. 

d. Amanda og Sigurd Pedersens fond.
aksel informerede
legatet er offentliggjort i medlemsbladet.

Punkt 5.  Arrangementer.

a. Generalforsamling
Marlene sørger for mad
Liselotte skal huske at sige til taxaen, at medlemmerne må max have en times transporttid.

b. Julearrangement
11-12. december 2020 på Fuglsangcentret.
den skallede pædagog kommer og underholder.

c. .Blindes Jul
Aksel informerede.

d kurser.
Kirsten informerede.
Vi får ny underviser til kalanettiks i Frederikshavn. 
ny underviser i yoga i Hjørring.
vores nye nr til infotelefonen er oprettet, Liselotte vil gerne være indtaler.
Infonummeret er: 70605866.
kursusprogrammet kommer i medlemsbladet med meget korte punkter.

Punkt 6.  Beslutninger fra og om

FB og it løsninger.

 • Facebook siden.
  Liselotte og Marlene er ikke blevet meldt til siden som admin.
  vi spørger else om hun kan gøre noget ved det. 

B. Web-boks
Marlene fortalte om, hvordan den fungerede og viste hvorfor den er god til vores medlemmer.

c. Hyggeklubber i kredsen.
hyggeklubben i dronninglund lukker
Hyggeklubben i Frederikshavn skal have ny leder.
vi sætter en annonce  i næste medlemsblad.

d. Lydaviser
aksel orienterede. 

Punkt 7. Orientering om FU og HB 
intet at bemærke

Punkt 8. Punkter til kommende møder.
a. Arkivering af gamle materialer
b.  Opfølgning på FSC seminar
c. Hyggeklubber
d. rengørring 

Punkt 9.  Eventuelt.
næste møde: 25.09.2020.

referent: Liselotte Wæhrens.
---
Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Blindesamfund Vendsyssel fredag d. 19.
juni 2020.

Til stede:
Aksel Jensen, Lars Peter Petersen, Magnus Olsen og Kirsten Nørkjær

Afbud fra:
Lene Knudsen, Marlene Pedersen og Liselotte Wæhrens

Punkt 1: Velkomst og valg af dirigent
Aksel bød velkommen, og Kirsten blev valgt til dirigent.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af forrige referat
Referatet blev godkendt, med rettelse af økonomital fra møde i maj.

Punkt 4: Medlemstal og økonomi
Medlemstal:
219 medlemmer, og 11 aktivitetsmedlemmer.
Budgetopfyldning:
Der afsættes 36.000 kr. til kursusvirksomhed, 37.000 kr. til generalforsamling.
Der købes 3 computere til undervisningslokalet, overslagspris 15.000 kr.
Klublederne i hyggeklubberne skal opkræve kørselspenge.
Hovedtal:
På driftskontoen: 252.000 kr.
På opsparingen 110.000 kr.
Blindes Jul 249.000 kr.
Amanda og Sigurd Pedersens fond:
Vi afventer bankens behandling af åbning af konto. Kassereren har kun ”se adgang” til kontoen.

Punkt 5: Arrangementer
Generalforsamling:
Generalforsamlingen er flyttet til den 3. oktober 2020.
Kulturcentret i Sæsing er reserveret, samt booket underholdning.
Aksel undersøger forholdene på kulturcenteret i.h.t corona.
Vi har materiale til afstemning ved valg.
Som tidligere nævnt, er det Ask der kommer til os i år.
Julearrangement:
Der arrangeres julearrangement fredag/lørdag den 11. og 12. december med underholdning, samt overnatning. Information herom følger senere.

Blindes Jul opstart:
Aksel kontakter Jørgen Torp.
Afventer melding fra Blindes Jul.

Punkt 6: Beslutninger fra og om:
FB og it-løsninger
FB udvalget arbejder fortsat på FB løsninger.
Lars Peter arbejder på telefonløsning med information via telefon opkald. Han har lavet en foreløbig aftale med Relatel telefonløsninger. En bindende aftale på 24 måneder koster 70 kr. + moms og gebyr pr. måned. Bestyrelsen afprøvede en demo model og vedtog hermed telefonløsningen.
Web-boks:
Marlene arbejder på sagen.
Lydavis Frederikshavn:
Aksel har fremsendt skrivelse om forlængelse af lydavis til Kultur og Fritids udvalget. Afventer svar.

Punkt 7: Orientering om FU og HB.
Aksel orienterede. Dagsorden drøftet og taget til efterretning.

 

Punkt 8: Punkter til kommende møder
Arkivering af gamle materialer.
Opfølgning på FSC seminar.
Hyggeklubberne
Facebook
Telefonløsning

Punkt 9: Eventuelt
Bestyrelsen ønsker god sommerferie.

Vi mødes igen fredag den 14.08.2020. kl 09.00.

Referent/Kirsten Nørkjær